รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
KHONKAEN OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 1
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 1
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 1
8 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 1
9 ต่อสู้ Class B ยุวชน 12-14ปี หญิง D 37-41กก. 1
10 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
11 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 1
12 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 1
13 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
14 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 1
15 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G +40กก. 1
16 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 1
17 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +53กก. 1
18 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 37-41กก. 1
19 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 49-53กก. 1
20 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 14-16กก. 1
21 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 16-18กก. 4
22 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 18-20กก. 1
23 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 18-20กก. 1
24 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
25 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 1
26 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 2
27 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 2
28 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
29 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A Cadet 12-14ปี ชาย D 41-45กก. 1
30 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A Cadet 12-14ปี หญิง D 37-41กก. 1
31 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A Cadet 12-14ปี หญิง H 51-55กก. 1
32 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A Cadet 12-14ปี หญิง I 47-51กก. 1
33 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A Junior 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 1
34 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A Senior +18ปี ชาย A -54กก. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
35 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt B 7-8ปี คู่ผสม 1
36 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt E 13-15ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีม
37 พุมเซทีม (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี ทีมหญิง 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
38 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt C 9-10ปี ชาย 1
39 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt B 7-8ปี หญิง 1
40 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt B 7-8ปี ชาย 1
41 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt B 7-8ปี หญิง 1
42 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C 9-10ปี ชาย 1
43 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt C 9-10ปี หญิง 1
44 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt D 11-12ปี หญิง 1
45 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt E 13-15ปี หญิง 1