สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซทีม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง 7 7
2 โรงเรียนตะโหมด 1 1
3 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 1 1
4 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1 1
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง 5 5
6 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 3 1 1 2 7
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 2 2
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านนางลาด 1 1
9 โรงเรียนเรวดี 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 20 1 1 4 26