ประกาศด่วนการกีฬาฯ

ในวันนี้ 8 เมษายน 2564 การกีฬาแห่งประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ออกประกาศด่วนขอความร่วมมือ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 88 สมาคม ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขันที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เว้นแต่กรณีที่สมาคมกีฬาอาจมีความจำเป็นต้องจัดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด