Term and Condition

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
1. จีแมคช็อป (“ร้านฯ”) เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ gmacscore.com / gmacscore.com / gmacshop.com / gmscoring.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “GMAC”) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม, จำหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, และให้บริการเกี่ยวกับการจัดการงานแข่งขันกีฬาต่อสู้ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานฯจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนั้นผู้ใช้งานฯ จึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางร้านฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานฯ ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้งานฯ ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2. GMAC ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานฯ ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์เท่านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน, โปรโมชั่นต่างๆ, ร่วมชิงของรางวัล และเข้าร่วมการแข่งขัน

3. การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งานฯ จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด และผู้ใช้งานฯ ตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้อย่างถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงใน ปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ผู้ใช้งานฯ ตกลงจะรักษา ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานฯมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวไปใช้การใดๆ จะถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยผู้ใช้งานฯ เอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกที่ร้านฯได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ในกรณีผู้ใช้งานฯ ใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานฯ อื่น หรือต่อ gmacshop.com ผู้ใช้งานฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

5. GMAC จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมและดูแลของร้านฯ ผู้ใช้งานฯ ยอมรับว่าร้านฯไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

ความรับผิดชอบทางสินค้า และบริการ
GMAC ให้ความสำคัญกับลูกค้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภณัฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ ความรู้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และ ลูกค้าอื่นๆ รวมทงั้การลดความเสี่ยงเหลือน้อยที่สดุจากการใช้ผลติภัณฑ์ และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่ายการให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการ และขั้นตอนการเรียกคืนเมื่อสินค้าคุณภาพการผลิตต่ำกว่ามารตรฐาน

ระบบการให้บริการ
ผู้ใช้งานฯ รับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ร้านฯ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งานฯ

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ
GMAC มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของทางเเว็บไซต์ฯ ซึ่งเว็บไซต์ฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

การให้บริการและสิทธิส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานฯ รับทราบในข้อตกลงเบื้องต้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์รวม ทั้ง Username และ Password ที่ใช้ภายในเว็บไซต์ถือเป็นความลับส่วนบุคคลที่พึงรักษา

ความปลอดภัย
GMAC มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา รวมถึงการเก็บ Password ในรูปแบบการเข้ารหัสไม่สามารถถอดรหัสย้อนกลับได้ ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความ ปลอดภัย และเป็นความลับ และ ทางเว็บไซต์ฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่วนบุคคลของลูกค้าไปเผยแพร่

กรณีลืม Password
GMAC สามารถรีเซทรหัสผ่านให้ได้เท่านั้น ไม่สามารถดูข้อมูลได้เนื่องจากมีการเข้ารหัสความปลอดภัยอย่างแน่นหนา

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาดต่างๆ
ทาง GMAC มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้น เกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้ มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว GMAC จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานฯ เต็มจำนวนราคาสินค้า/บริการ

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to GMAC SCORE.

GMAC SCORE is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The GMAC SCORE app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the GMAC SCORE app won’t work properly or at all.

The app does use third party services that declare their own Terms and Conditions.

Link to Terms and Conditions of third party service providers used by the app

You should be aware that there are certain things that GMAC SCORE will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but GMAC SCORE cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, GMAC SCORE cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, GMAC SCORE cannot accept responsibility.

With respect to GMAC SCORE’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. GMAC SCORE accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android, iOS & KaiOS – the requirements for system(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. GMAC SCORE does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android, iOS & KaiOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 2021-09-28

Request Deletion of Your data

You may ask us to delete or remove your Personal Data / request modification / deletion of your information by sending direct e-mail to info@gmacscore.com or You can delete your information by delete your account.

Learn How to delete account

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Terms and Conditions, do not hesitate to contact us at info@gmacscore.com.