ประกาศแล้ว!! จัดแข่งเทควันโด ได้หรือไม่?

ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีมติผ่อนปรนให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆออกมาก่อนหน้าตามประกาศ ในฉบับที่ 1 13 ชนิดกีฬา ฉบับที่2 46 ชนิดกีฬา และประกาศฉบับที่3 เพิ่มเติมอีก 31 ชนิดกีฬา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น โดยมีกีฬาต่อสู้เพิ่มเติมได้แก่ กีฬาเทควันโด คาราเต้โด โววีนัมและซูโม่ ด้วยเช่นกัน

โดยสามารถจัดการแข่งขันได้แต่ทั้งนี้ผู้จัดแข่งขันต้องเตรียมมาตรการตามที่ ศคบ. และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากำหนด โดยแอดมินได้สรุปรายละเอียดมาเบื้องต้นดังนี้

ต้องมีการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค ลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดระบบควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในพื้นที่แข่งขัน ให้มีจำนวนไม่เกิน 50 คน โดยกำหนด
จำนวนกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
(1) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ฝั่งละจำนวนไม่เกิน 4 คน รวมเป็น 8 คน
(2) ผู้ตัดสินให้คะแนน ผู้ตัดสินห้ามบนเวที+ประธานผู้ตัดสิน คู่ละ 10 คน
(3) แพทย์และพยาบาลสนาม จำนวน 2 คน
(4) ผู้สนับสนุน จำนวนไม่เกิน 10 คน
(5) เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคกีฬา จำนวนไม่เกิน 10 คน
(6)เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสด จำนวนไม่เกิน 10 คน
รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 50 คน

พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลาการควบคุม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม

พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว และกำหนดการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายที่จะต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนการจัดการแข่งขัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารคู่มือกีฬาเพิ่มเติม 31 ชนิดกีฬา

รายละเอียดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา >> SPORT SPIRIT <<