ใช้ DAEDO ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

ประกาศ เรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” รวมถึงการแข่งขันในรอบคัดภาคเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ DAEDO ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม