G H BANK 2023 – Poomsae Freestyle

G H BANK THAILAND TAEKWONDO CHAMPION SHIPS 2023 POOMSAE

1.กรุณา Download แบบฟอร์ม แล้วกรอกให้เรียบร้อยก่อน Upload (ถ่ายเป็น PDF)

2.กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง (ต้อง Login ก่อน)

You must be logged in to submit the form. กรุณา Login ก่อนส่งแบบ form

สถานะของผู้ที่ส่ง เพลง / แผนผังแล้ว