ASIAN BEACH GAME 6th เลื่อนแล้ว

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia) และกรรมการโอลิมปิกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนวันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ในช่วงเดือนธันวาคม 2020 ณ เมือง Sanya สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย OCA จะพิจารณาวันแข่งขันและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง